تماس با ما


    

 آدرس دفتر مرکزی : 

       مشهد - بلوار شهید منتظری - نبش شهید منتظری ۷ - مجتمع ساپکو - طبقه ۶ - واحد ۷

 تلفن تماس: (۳۸۴۴۵۸۵۰ - ۳۸۴۴۵۸۴۹) – ۰۵۱

   
   

 آدرس دفتر فروش :

        مشهد - صدمتری - کشاورز۱ - بعدازچهارراه اول قطعه دوم سمت راست

 تلفن تماس(۹۹ - ۳۶۵۱۷۰۹۷ و ۳۶۹۰۲۲۵۴ - ۳۶۹۰۲۳۷۶) – ۰۵۱

 تلفکس:  (۳۶۵۱۷۰۹۶) – ۰۵۱

      
 
 

 آدرس انبار مرکزی : 

        مشهد - بزرگراه آسیایی - کیلومتر۴جاده سنتو -  آزادی۸۰ - بنگاه عدل علی (ع)

 تلفن تماس(۳۶۵۱۳۹۸۵) – ۰۵۱

 تلفکس: (۳۶۵۱۳۹۸۴) – ۰۵۱


   

                                                                

تماس با ما